محصولات بر پایه آلومینیوم

آلومینیــوم بــه دلیــل ویژگــی ســبکی و مقاومــت بــالا در برابــر خوردگــی بــه طــور گســترده ای در ســاختمان ســازی اســتفاده مــی شــود . یکــی از مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در تولیــد محصــولات تکنــوود آلومینیــوم مــی باشــد کــه در مقاطــع متنـوع بـا کاربـری هـای مختلـف سـاخته شـده انـد کـه سـطح بیرونــی آنهــا بــا لایــه نازکــی از چــوب طبیعــی پوشــانده شــده اسـت. ایـن ترکیـب تقریبـا تمـام مشـکلات اسـتفاده از چـوب طبیعــی در فضــای بــاز و دکوراســیون داخلــی را مرتفــع مــی سازد

 

محصولات بر پایه جی آر پی

یـک مـاده کامپوزیتـی متشـکل از پلاسـتیک تقویـت (GRP) شـده بـا الیـاف شیشـه ای ظریـف اسـت. ایـن مـاده بـا ترکیبـی از اسـتحکام مکانیکـی الیـاف شیشـه و نشـکن بـودن سـاختار پلــی اســترهای ویــژه بــه کار بــرده شــده در آن، تحمــل فشــار بالایـی دارد. ایـن مـاده بـه عنـوان یکـی از مـواد خـام در تولیـد محصـولات تکنـوود مـی باشـد، و بـا روکـش چـوب طبیعـی در دکوراســیون داخلــی، بیرونــی و نمــای ســاختمان هــا مــورد استفاده قرار می گیرد

 

محصولات بر پایه پلکسی گلس

پلکســی گلــس یــک مــاده قــوی، ســخت و ســبک وزن بــا مقاومــت ضربــه ای بــالا مــی باشــد. همچنیــن بــه دلیــل پایــداری بــالا در شــرایط مختلــف محیطــی بــرای کاربــری هــای فضـای بـاز بسـیار مناسـب اسـت. ایـن مـاده یکـی از مـواد خـام در تولیــد محصــولات تکنــوود مــی باشــد و بــا روکــش چــوب طبیعـی در دکوراسـیون داخلـی، بیرونـی و نمـای سـاختمان هـا مورد استفاده قرار می گیرد

 

 محصولات بر پایه کامپوزیت

پنــل کامپوزیــت از دو لایــه ترکیبــی آلومینیــوم و پــی وی ســی سـاخته شـده اسـت. ایـن مـاده بـه عنـوان یکـی دیگـر از مـواد خــام مــورد اســتفاده در محصــولات تکنــوود مــی باشــد کــه عــلاوه بــر خاصیــت انعطــاف پذیــری و تنــوع در فــرم، روکــش چـوب طبیعـی بـر روی آن ظاهـری چشـم نـواز بـه ایـن محصـول مــی بخشــد. ایــن متریــال بســیار مناســب بــرای اســتفاده در طراحی و دکوراسیون داخلی می باشد

 

 محصولات بر پایه گالوانیزه

ورق گالوانیــزه، ورقــه هــای فــولادی بــا لایــه محافظتــی از فلــز روی هســتند تــا در برابــر خوردگــی در محیــط هــای مرطــوب و اقلیــم هــای مختلــف بــا میــزان بــارش بــاران و رطوبــت بــالا مقـاوم شـوند. از ورق هـای گالوانیـزه بـه عنـوان یکـی دیگـر از مــواد اولیــه تولیــد محصــولات تکنــوود اســتفاده مــی شــود و متریالــی ایــده آل بــرای ســقف هــای کاذب اســت و انــواع وســایل روشــنایی بــر روی آن قابــل نصــب است

ایران, تهران

تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان امیری طائمه، 142 غربی، پلاک 109

ایمیل: info@irantechnowood.com

واتس آپ:09912407708

دفتر مرکزی:

021-77736824

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید