© تکنوود 2022

ایران تکنوود

شرکت تکنوود با استفاده از تیم حرفه ای و بهترین روش های علمی اقدام به تولید محصولی مستحکم، زیبا با نصب آسان نموده است که این اقدام مشکلات استفاده از چوب طبیعی را برطرف نموده و در صنعت محصولات چوبی انقلابی را به پا کرده است

 • 01. امکان ساخت پروژه های بزرگ و مستحکم
 • 02. کمک به حفظ محیط زیست
 • 03. قابل استفاده در فضا های داخلی و خارجی
نمای چوبی ساختمان
20
سال
گارانتی

محصولات

مشاهده همه
آلومینیوم
سازه های مستحکم بر پایه آلومینیوم
سازه چوبی آلومینیوم

محصولات بر پایه آلومینیوم

آلومینیــوم بــه دلیــل ویژگــی ســبکی و مقاومــت بــالا در برابــر خوردگــی بــه طــور گســترده ای در ســاختمان ســازی اســتفاده مــی شــود . یکــی از مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در تولیــد محصــولات تکنــوود آلومینیــوم مــی باشــد کــه در مقاطــع متنـوع بـا کاربـری هـای مختلـف سـاخته شـده انـد کـه سـطح بیرونــی آنهــا بــا لایــه نازکــی از چــوب طبیعــی پوشــانده شــده اسـت. ایـن ترکیـب تقریبـا تمـام مشـکلات اسـتفاده از چـوب طبیعــی در فضــای بــاز و دکوراســیون داخلــی را مرتفــع مــی سازد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
GRP
سازه های بر پایه GRP
سازه چوبی GRP

محصولات بر پایه جی آر پی

یـک مـاده کامپوزیتـی متشـکل از پلاسـتیک تقویـت (GRP) شـده بـا الیـاف شیشـه ای ظریـف اسـت. ایـن مـاده بـا ترکیبـی از اسـتحکام مکانیکـی الیـاف شیشـه و نشـکن بـودن سـاختار پلــی اســترهای ویــژه بــه کار بــرده شــده در آن، تحمــل فشــار بالایـی دارد. ایـن مـاده بـه عنـوان یکـی از مـواد خـام در تولیـد محصـولات تکنـوود مـی باشـد، و بـا روکـش چـوب طبیعـی در دکوراســیون داخلــی، بیرونــی و نمــای ســاختمان هــا مــورد استفاده قرار می گیرد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
کامپوزیت
محصولات بر پایه کامپوزیت
سازه چوبی کامپوزیت

محصولات بر پایه کامپوزیت

پنــل کامپوزیــت از دو لایــه ترکیبــی آلومینیــوم و پــی وی ســی سـاخته شـده اسـت. ایـن مـاده بـه عنـوان یکـی دیگـر از مـواد خــام مــورد اســتفاده در محصــولات تکنــوود مــی باشــد کــه عــلاوه بــر خاصیــت انعطــاف پذیــری و تنــوع در فــرم، روکــش چـوب طبیعـی بـر روی آن ظاهـری چشـم نـواز بـه ایـن محصـول مــی بخشــد. ایــن متریــال بســیار مناســب بــرای اســتفاده در طراحی و دکوراسیون داخلی می باشد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
پلکسی گلس
سازه مستحکم
سازه چوبی پلکسی گلس

محصولات بر پایه پلکسی گلس

پلکســی گلــس یــک مــاده قــوی، ســخت و ســبک وزن بــا مقاومــت ضربــه ای بــالا مــی باشــد. همچنیــن بــه دلیــل پایــداری بــالا در شــرایط مختلــف محیطــی بــرای کاربــری هــای فضـای بـاز بسـیار مناسـب اسـت. ایـن مـاده یکـی از مـواد خـام در تولیــد محصــولات تکنــوود مــی باشــد و بــا روکــش چــوب طبیعـی در دکوراسـیون داخلـی، بیرونـی و نمـای سـاختمان هـا مورد استفاده قرار می گیرد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
گالوانیزه
سازه های بر پایه گالوانیزه
سازه چوبی گالوانیزه

محصولات بر پایه گالوانیزه

ورق گالوانیــزه، ورقــه هــای فــولادی بــا لایــه محافظتــی از فلــز روی هســتند تــا در برابــر خوردگــی در محیــط هــای مرطــوب و اقلیــم هــای مختلــف بــا میــزان بــارش بــاران و رطوبــت بــالا مقـاوم شـوند. از ورق هـای گالوانیـزه بـه عنـوان یکـی دیگـر از مــواد اولیــه تولیــد محصــولات تکنــوود اســتفاده مــی شــود و متریالــی ایــده آل بــرای ســقف هــای کاذب اســت و انــواع وســایل روشــنایی بــر روی آن قابــل نصــب است

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز

سیستم ها

مشاهده همه
سقف و نما
سازه های مستحکم سقف و نما
سازه چوبی سقف و نما

سیستم های سقف و نما

آلومینیــوم بــه دلیــل ویژگــی ســبکی و مقاومــت بــالا در برابــر خوردگــی بــه طــور گســترده ای در ســاختمان ســازی اســتفاده مــی شــود . یکــی از مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در تولیــد محصــولات تکنــوود آلومینیــوم مــی باشــد کــه در مقاطــع متنـوع بـا کاربـری هـای مختلـف سـاخته شـده انـد کـه سـطح بیرونــی آنهــا بــا لایــه نازکــی از چــوب طبیعــی پوشــانده شــده اسـت. ایـن ترکیـب تقریبـا تمـام مشـکلات اسـتفاده از چـوب طبیعــی در فضــای بــاز و دکوراســیون داخلــی را مرتفــع مــی سازد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
سایه بان
سیستم های زیبا سایه بان
سایه بان های چوبی

سیستم های سایه بان

یـک مـاده کامپوزیتـی متشـکل از پلاسـتیک تقویـت (GRP) شـده بـا الیـاف شیشـه ای ظریـف اسـت. ایـن مـاده بـا ترکیبـی از اسـتحکام مکانیکـی الیـاف شیشـه و نشـکن بـودن سـاختار پلــی اســترهای ویــژه بــه کار بــرده شــده در آن، تحمــل فشــار بالایـی دارد. ایـن مـاده بـه عنـوان یکـی از مـواد خـام در تولیـد محصـولات تکنـوود مـی باشـد، و بـا روکـش چـوب طبیعـی در دکوراســیون داخلــی، بیرونــی و نمــای ســاختمان هــا مــورد استفاده قرار می گیرد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
پرگولا
سیستم های پرگولا
سیستم های چوبی پرگولا

سیستم های پرگولا

پنــل کامپوزیــت از دو لایــه ترکیبــی آلومینیــوم و پــی وی ســی سـاخته شـده اسـت. ایـن مـاده بـه عنـوان یکـی دیگـر از مـواد خــام مــورد اســتفاده در محصــولات تکنــوود مــی باشــد کــه عــلاوه بــر خاصیــت انعطــاف پذیــری و تنــوع در فــرم، روکــش چـوب طبیعـی بـر روی آن ظاهـری چشـم نـواز بـه ایـن محصـول مــی بخشــد. ایــن متریــال بســیار مناســب بــرای اســتفاده در طراحی و دکوراسیون داخلی می باشد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
مبلمان شهری
سازه مستحکم
سیستم های مبلمان شهری

سیستم های مبلمان شهری

پلکســی گلــس یــک مــاده قــوی، ســخت و ســبک وزن بــا مقاومــت ضربــه ای بــالا مــی باشــد. همچنیــن بــه دلیــل پایــداری بــالا در شــرایط مختلــف محیطــی بــرای کاربــری هــای فضـای بـاز بسـیار مناسـب اسـت. ایـن مـاده یکـی از مـواد خـام در تولیــد محصــولات تکنــوود مــی باشــد و بــا روکــش چــوب طبیعـی در دکوراسـیون داخلـی، بیرونـی و نمـای سـاختمان هـا مورد استفاده قرار می گیرد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
موتورایز
سیستم های موتورایز
سیستم های موتورایز

سیستم های موتورایز

ورق گالوانیــزه، ورقــه هــای فــولادی بــا لایــه محافظتــی از فلــز روی هســتند تــا در برابــر خوردگــی در محیــط هــای مرطــوب و اقلیــم هــای مختلــف بــا میــزان بــارش بــاران و رطوبــت بــالا مقـاوم شـوند. از ورق هـای گالوانیـزه بـه عنـوان یکـی دیگـر از مــواد اولیــه تولیــد محصــولات تکنــوود اســتفاده مــی شــود و متریالــی ایــده آل بــرای ســقف هــای کاذب اســت و انــواع وســایل روشــنایی بــر روی آن قابــل نصــب است

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز

پروژه ها

مشاهده همه
کاتالوگ سایدینگ تکنوود

نمونه پروژه های

اداری

اداری
مشاهده
کاتالوگ سایدینگ تکنوود

نمونه پروژه های

تجاری

تجاری
مشاهده
کاتالوگ سایدینگ تکنوود

نمونه پروژه های

خدماتی

خدماتی
مشاهده
کاتالوگ سایدینگ تکنوود

نمونه پروژه های

درمانی

درمانی
مشاهده
کاتالوگ سایدینگ تکنوود

نمونه پروژه های

فرهنگی

فرهنگی
مشاهده
کاتالوگ سایدینگ تکنوود

نمونه پروژه های

مسکونی

مسکونی
مشاهده
کاتالوگ سایدینگ تکنوود

نمونه پروژه های

هتل

هتل
مشاهده
کاتالوگ سایدینگ تکنوود

نمونه پروژه های

ویلا

ویلا
مشاهده

مشتریان ما

almana-logo
cowi-logo
divan-logo
katara-logo
koton-logo
odea-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo
rixos-logo

کاتالوگ ها

مشاهده همه
کاتالوگ سایدینگ تکنوود

عرشه آلومینیومی

سیستم عرشه آلومینیومی
دانلود
کاتالوگ وارنیش تکنوود

دیوار پوش 15 و20 سانتی

روکش چوب طبیعی سیستم های سایدینگ ESD-15 , ESD-20
دانلود
کاتالوگ اصلی تکنوود

چسب

دیتا شیت فنی چسب
دانلود
کاتالوگ پرگولا تکنوود

پروفیل آلومینیومی

پروفیل آلومینیومی
دانلود
کاتالوگ پروفیل لوور تکنوود

پنل آلومینیومی

پنل آلومینیومی
دانلود
کاتالوگ پروفیل لوور تکنوود

دیوارپوش 10 سانتی

روکش چوب طبیعی سایدینگ ESD-10
دانلود
کاتالوگ پروفیل لوور تکنوود

وارنیش

روکش چوب طبیعی و طیف رنگی وارنیش
دانلود

گواهینامه های بین المللی

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

کارخانه

ایمیل

info@irantechnowood.com

تلفن تماس

آدرس

دفتر مرکزی: بلوار اندرزگو بعد از خیابان سلیمی جنوبی پلاک ۵۲ ساختمان سام اندرزگو طبقه سوم
کارخانه: شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان خیام، کوچه پنجم، پلاک ۸۸۷