© تکنوود 2022

شرکت تکنوود با استفاده از تیم حرفه ای و بهترین روش های علمی اقدام به تولید محصولی مستحکم، زیبا با نصب آسان نموده است که این اقدام مشکلات استفاده از چوب طبیعی را برطرف نموده و در صنعت محصولات چوبی انقلابی را به پا کرده است

 • 01. امکان ساخت پروژه های بزرگ و مستحکم
 • 02. کمک به حفظ محیط زیست
 • 03. قابل استفاده در فضا های داخلی و خارجی
20
سال
گارانتی

سیستم ها

مشاهده همه
آلومینیوم
سازه های مستحکم بر پایه آلومینیوم

تکنولوژی بر پایه آلومینیوم

آلومینیــوم بــه دلیــل ویژگــی ســبکی و مقاومــت بــالا در برابــر خوردگــی بــه طــور گســترده ای در ســاختمان ســازی اســتفاده مــی شــود . یکــی از مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در تولیــد محصــولات تکنــوود آلومینیــوم مــی باشــد کــه در مقاطــع متنـوع بـا کاربـری هـای مختلـف سـاخته شـده انـد کـه سـطح بیرونــی آنهــا بــا لایــه نازکــی از چــوب طبیعــی پوشــانده شــده اسـت. ایـن ترکیـب تقریبـا تمـام مشـکلات اسـتفاده از چـوب طبیعــی در فضــای بــاز و دکوراســیون داخلــی را مرتفــع مــی سازد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
GRP
سازه های بر پایه GRP

تکنولوژی بر پایه جی آر پی

یـک مـاده کامپوزیتـی متشـکل از پلاسـتیک تقویـت (GRP) شـده بـا الیـاف شیشـه ای ظریـف اسـت. ایـن مـاده بـا ترکیبـی از اسـتحکام مکانیکـی الیـاف شیشـه و نشـکن بـودن سـاختار پلــی اســترهای ویــژه بــه کار بــرده شــده در آن، تحمــل فشــار بالایـی دارد. ایـن مـاده بـه عنـوان یکـی از مـواد خـام در تولیـد محصـولات تکنـوود مـی باشـد، و بـا روکـش چـوب طبیعـی در دکوراســیون داخلــی، بیرونــی و نمــای ســاختمان هــا مــورد استفاده قرار می گیرد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
کامپوزیت
سازه های بر پایه کامپوزیت

تکنولوژی بر پایه کامپوزیت

پنــل کامپوزیــت از دو لایــه ترکیبــی آلومینیــوم و پــی وی ســی سـاخته شـده اسـت. ایـن مـاده بـه عنـوان یکـی دیگـر از مـواد خــام مــورد اســتفاده در محصــولات تکنــوود مــی باشــد کــه عــلاوه بــر خاصیــت انعطــاف پذیــری و تنــوع در فــرم، روکــش چـوب طبیعـی بـر روی آن ظاهـری چشـم نـواز بـه ایـن محصـول مــی بخشــد. ایــن متریــال بســیار مناســب بــرای اســتفاده در طراحی و دکوراسیون داخلی می باشد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
پلکسی گلس
سازه مستحکم

تکنولوژی بر پایه پلکسی گلس

پلکســی گلــس یــک مــاده قــوی، ســخت و ســبک وزن بــا مقاومــت ضربــه ای بــالا مــی باشــد. همچنیــن بــه دلیــل پایــداری بــالا در شــرایط مختلــف محیطــی بــرای کاربــری هــای فضـای بـاز بسـیار مناسـب اسـت. ایـن مـاده یکـی از مـواد خـام در تولیــد محصــولات تکنــوود مــی باشــد و بــا روکــش چــوب طبیعـی در دکوراسـیون داخلـی، بیرونـی و نمـای سـاختمان هـا مورد استفاده قرار می گیرد

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز
گالوانیزه
سازه های بر پایه گالوانیزه

تکنولوژی بر پایه گالوانیزه

ورق گالوانیــزه، ورقــه هــای فــولادی بــا لایــه محافظتــی از فلــز روی هســتند تــا در برابــر خوردگــی در محیــط هــای مرطــوب و اقلیــم هــای مختلــف بــا میــزان بــارش بــاران و رطوبــت بــالا مقـاوم شـوند. از ورق هـای گالوانیـزه بـه عنـوان یکـی دیگـر از مــواد اولیــه تولیــد محصــولات تکنــوود اســتفاده مــی شــود و متریالــی ایــده آل بــرای ســقف هــای کاذب اســت و انــواع وســایل روشــنایی بــر روی آن قابــل نصــب است

 • کاربری : کاربری عمومی، ویلا سازی
 • زمان ساخت : حدودا 40 روز

مشتریان ما

کاتالوگ ها

مشاهده همه

سایدینگ10

قابل استفاده در داخل و خارج ساختمان شامل دیتیل و اطلاعات فنی و نمونه های انجام شده
دانلود

varnish

شامل انواع هارد وود های قابل استفاده به همراه طیف رنگی
دانلود

اصلی

شامل معرفی و پروژه های انجام شده بین‌المللی
دانلود

پرگولا

شامل انواع طراحی پرگولا به همراه اطلاعات و دیتیل فنی و نمونه های اجرا شده
دانلود

پروفیل لوور

قابل استفاده در داخل و خارج ساختمان شامل دیتیل و اطلاعات فنی و نمونه های انجام شده
دانلود

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

کارخانه

ایمیل

info@irantechnowood.com

تلفن تماس

دفتر مرکزی
021-77736824
کارخانه
021-36423684

آدرس

دفتر مرکزی: فلکه اول تهران‌پارس، خیابان امیری طائمه (۱۴۲ غربی)، پلاک ۱۰۹، طبقه همکف
کارخانه: شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان خیام، کوچه پنجم، پلاک ۸۸۷