[us_text text=”جی آر پی (GRP)” tag=”h1″]

یـک مـاده کامپوزیتـی متشـکل از پلاسـتیک تقویـت (GRP) شـده بـا الیـاف شیشـه ای ظریـف اسـت. ایـن مـاده بـا ترکیبـی از اسـتحکام مکانیکـی الیـاف شیشـه و نشـکن بـودن سـاختار پلــی اســترهای ویــژه بــه کار بــرده شــده در آن، تحمــل فشــار
بالایـی دارد. ایـن مـاده بـه عنـوان یکـی از مـواد خـام در تولیـد محصـولات تکنـوود مـی باشـد، و بـا روکـش چـوب طبیعـی در دکوراســیون داخلــی، بیرونــی و نمــای ســاختمان هــا مــورد .استفاده قرار می گیرد

ایران, تهران

تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان امیری طائمه، 142 غربی، پلاک 109

ایمیل: info@irantechnowood.com

واتس آپ:09912407708

دفتر مرکزی:

021-77736824

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید